• Husovské slavnosti 2015 nabídnou pestrou škálu duchovních a kulturních akcí od bohoslužeb přes koncerty, divadelní vystoupení až po přednášky a diskuze. Hlavní pódium bude umístěno v sousedství pomníku Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí. Bude možné zažít atmosféru středověkého tržiště včetně aktivit pro děti. V okolních kostelích proběhne poutnický program a další literární, hudební a interaktivní programy.

  • V červenci 2015 uplyne 600 let od mučednické smrti mistra Jana Husa, který zosobňuje v českých dějinách zejména boj za pravdu a morální věrohodnost. Připomínkou reformních myšlenek a životního zápasu tohoto výjimečného člověka bude duchovně - kulturní projekt Husovské slavnosti 2015. Slavnosti proběhnou v neděli 5. a v pondělí 6. července 2015 v centru Prahy.

  • Husovské slavnosti 2015 jsou určeny pro širokou veřejnost a to i pro anglicky a německy mluvící účastníky.

05.07.2015 07:46

Husovské slavnosti 2015 – Knihy k prodeji vydané v souvislosti s Husovým výročím

Klára Smolíková: H. U. S. (Hus úplně světovej)

Aktuální poznatky o Janu Husovi zpracované formou napínavého příběhu pro čtenáře kolem třinácti let představuje nová kniha Kláry Smolíkové H. U. S. (Hus úplně světovej). Hlavním protagonistou je gymnazista Petr, který se nedávno přestěhoval s rodiči z Prahy do Hrobů u Tábora a má o Husovi napsat školní práci. Díky spolužačce Magdě a dalším lidem, kteří o Husovi něco vědí, se z původně nechtěného úkolu nakonec stane dobrodružná cesta. Kniha má připomenout odkaz Jana Husa i mladým lidem, a to formou, která je pro ně přijatelná.

Příběh dokreslují ilustrace Lukáše Fibricha a parafráze skutečných výroků historických postav. Historické souvislosti objasňují vysvětlivky odborného poradce publikace Richarda Vlasáka.

208 stran, cena 152 korun

 

Uwe Hauser: Jan Hus – Pravda vítězí

Šest set let po upálení Jana Husa na kostnické hranici vydala Českobratrská církev evangelická publikaci německého autora Uwe Hausera s názvem Jan Hus – Pravda vítězí. Autor rozehrává příběh kazatele v historických souvislostech. Do češtiny dílo přeložil Tomáš Koptík.

Uwe Hauser přibližuje nejen Husův život a dílo, ale i kontext doby a společenské změny, které se tehdy odehrávaly. Popisuje například důsledky morové epidemie v Evropě v polovině 14. století pro církev nebo přibližuje myšlenky vůdce reformního hnutí v Anglii Johna Wyclifa, na něž Hus částečně navazoval. Vysvětluje okolnosti velkého schizmatu a zmiňuje nepokoje na pražské univerzitě. Obsáhlé jsou informace o Kostnickém koncilu, formování husitských skupin a o snaze církve potlačit reformní hnutí v Čechách.

56 stran, cena 100 korun

 

Orte der Reformation – Prag und Tschechien

Jednu z nejpozoruhodnějších epoch české historie představuje publikace Orte der Reformation – Prag und Tschechien (Místa reformace – Praha a české země), která vychází při příležitosti 600. výročí mučednické smrti mistra Jana Husa. Provází čtenáře Prahou a dalšími místy v České republice a zastavuje se na těch, která jsou spojena s českou reformací. Přibližuje osud Betlémské kaple, Týnského chrámu, kláštera benediktinek na Bílé Hoře, zastavuje se v Táboře, Kunvaldu či Kralicích. Na každém místě se autor většiny textů Kilian Kirchgeßner sešel s odborníkem, s nímž diskutoval.

Kniha se věnuje i postavě Jana Husa a husitským válkám, nebo největší protestantské církvi v České republice, Českobratrské církvi evangelické. Publikace zatím existuje pouze v němčině, české vydání je v plánu.

80 stran, cena 270 korun

 

Provázky víry / Jubilejní postila 2015 (ed. Joel Ruml a Ondřej Macek)

Povzbudit ke čtení bible a nabídnout kázání pro celý církevní rok se pokouší kniha Provázky víry / Jubilejní postila 2015. K 600. výročí upálení mistra Jana Husa ji připravili synodní senior Českobratrské církve evangelické Joel Ruml a farář v Nosislavi Ondřej Macek. Svými texty přispělo do publikace téměř šedesát dalších kazatelů či ordinovaných presbyterů. Ilustracemi texty doplnila Petra Jarmila Fischerová.

Jubilejní postila 2015 navazuje na tu vydanou před sto lety. Je pokusem znovu vydat svědectví, jak se v naší době pokoušíme otvírat Písmo a tím i dveře ke Slovu, které je život.

431 stran, cena 280 korun

 

Na každý den s mistrem Janem Husem (uspořádal Joel Ruml)

Tým autorů předkládá nejen evangelické veřejnosti pokus o aktualizaci Husova odkazu, ať je to výběrem autentických Husových citátů, nebo drobnými reflexemi. Každý den v roce se tak čtenáři mohou setkávat s dílem tohoto mistra, přečíst si část jeho díla, krátké zamyšlení a modlitbu.

238 stran, zdarma k rozebrání

 

Mistr Jan Hus 1415 – 2015 (luštění a omalovánky, Anna Radová; Kateřina Bartošová, Mira Poloprutská)

Knížka připravená pražskou diecézí Církve československé husitské poutavým a hravým způsobem přibližuje dětem osobnost mistra Jana Husa. Děti mohou kromě omalovánek vyplňovat doplňovačky a luštit tajenky.

20 stran, cena 13 korun

 

Blahoslav 2015 (tradiční kalendář Církve československé husitské s příspěvky reflektujícími osobnost M. J. Husa, připravila plzeňská diecéze).

Letošní vydání přináší kromě přehledu církevního roku teologické a literární příspěvky členů CČSH především na husovské téma (např. patriarchy dr. T. Butty, prof. Z. Kučery, F. M. Štojdla, D. Tonzara, P. Pechance, R. Göbela, J. J. Dovaly, O. Nytrové, M. Jindry, P. Pánka, L. Bujny aj.) i příspěvky např. D. Hejbala, J. Rumla, E. Koháka, V. Cílka aj.

154 stran, cena 70 korun

 

Mistr Jan Hus v proměnách času a jeho poselství víry dnešku (ed. Zdeněk Kučera a Tomáš Butta)

Publikace připravená v předstihu k 600. výročí Husovy smrti přináší řadu příspěvků členěných do následujících kapitol: život a dílo Jana Husa, Husovo myšlení v teologické reflexi, Hus v proměnách času, pohledy historiků a Husovo poselství víry pro dnešek.

327 stran, cena 150 korun

 

Zastavení s mistrem Janem Husem (biskupský sbor CČSH, foto Filip Štojdl)

Útlá knížka s atraktivní grafikou i meditativními fotografiemi je sestavena z vybraných výroků a myšlenek mistra Jana Husa. Z jeho spisů a listů je vyhledali biskupové Církve československé husitské. Husovy texty jsou určeny pro chvíle zastavení a ztišení, k soustředěnému promýšlení, k rozjímání a duchovnímu povzbuzení.

46 stran, cena 23 korun

 

CD Mistr Jan Hus (scénické oratorium, 2015)

Autorem hudby a textů na motivy Husových kázání a jeho korespondence je Richard Pachman. Texty jsou napsány po studiu 15 knih o této historické osobnosti s inspirací v Husově korespondenci z knihy Sto dopisů Jana z Husi. Představení obsahuje kromě původní Pachmanovy tvorby tři středověké duchovní písně. U dvou z nich je spoluautorem textů sám Hus.

Cena 250 korun

 

Jana Krajčiříková, Jana Wienerová: Dopisy z Kostnice

Knížka je určena dětem školního věku. Je psána formou dopisů, které píše Jan Hus z Kostnice svému žáku Martinovi. Tyto dopisy se prolínají s Husovými vzpomínkami na uplynulý život – od dětství až po jeho uvěznění v Kostnici. Kniha tak přístupnou formou dětem přibližuje hlavní události Husova života, jeho učení a dílo. Autorkou textu je Jana Kračiříková, kniha je doplněna krásnými barevnými ilustracemi Jany Wienerové.

71 stran, cena 99 korun

 

Tomáš Butta: Seznámení s mistrem Janem

Knížka patriarchy Církve československé husitské Tomáše Butty seznamuje s Husovou životní cestou, mimo jiné jeho kazatelskou činností, s Husem učitelem, teologem i reformátorem, stejně jako autorem duchovních písní. Především ale s Husem – pastýřem. Obrazová část díla seznamuje i s méně známou utrakvistickou ikonografií. Publikace je cenným příspěvkem, sloužícím k oživení historické paměti i k prohlubování křesťanské víry v čase 600. výročí Husovy smrti.

88 stran, cena 36 korun

 

Aleš Mrázek: Jan Hus

Pokud máte rádi komiksy, určitě si přečtěte historický komiks od Aleše Mrázka Jan Hus. Tento autor již dříve komiksovou formou ztvárnil historické události spojené s Cyrilem a Metodějem (dílo je nazváno mezi modlou a křížem), nyní se věnoval osobě reformátora Jana Husa. Jak sám píše v úvodu, během práce na komiksu si uvědomil, že jej s Husem nespojuje jen hra v šachy, ale především víra v Ježíše Krista. Autorovi se podařilo dramatické události Husova života vykreslit a popsat tak strhujícím způsobem, že knížku přečtete doslova jedním dechem.

85 stran, cena 90 korun

 

Martin Chadima: Mistr Jan Hus - člověk, teolog, mučedník

Publikace teologa Martina Chadimy je určena široké veřejnosti přemýšlivých čtenářů. Snaží se vystihnout život a učení výjimečného muže, který se stal v době měnícího se paradigmatu mravním imperativem budoucího jednání mnohých, kteří vnímali jedinečnost českého národa a přisuzovali mu, ne vždy oprávněně, atributy až mystické.

247 stran, cena 199 korun